BIEDRĪBAS

,, LATVIJAS POLITISKI REPRESĒTO APVIENĪBA ” (LPRA) 

STATŪTI

 

 1.    Biedrības ,, Latvijas politiski represēto apvienība” ( turpmāk tekstā LPRA) tiesiskais statuss un uzbūve.

 

1.1.      LPRA ir politiski represēto personu biedrība, kas savā darbībā vadās no humānisma principiem, ievēro Latvijas Republikas likumus, šos Statūtus, biedrības Programmu. Biedrība darbojas Latvijas Republikas teritorijā un sadarbojas ar radniecīgām biedrībām kā Latvijā, tā arī citās valstīs.

 

1.2        Biedrībai ir sava simbolika - zīmogs, spiedogi, karogs, veidlapas, nozīmītes un apliecības.

 

1.3        LPRA ir juridiska persona, kas reģistrēta likumā noteiktā kārtībā Biedrību un nodibinājumu reģistrā.

 

1.4        Biedrības sastāvā ietilpst teritoriālās nodaļas, klubi un biedrības, kas ir organizatoriski un saimnieciski patstāvīgas struktūrvienības, un kuru statūti un darbība nav pretrunā ar LPRA statūtiem un mērķiem.

 

1.5        Jaundibinātās teritoriālās struktūrvienības savu nolikumu vai statūtus kopā ar dibināšanas protokolu iesniedz LPRA Valdei. Pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem pēc Valdes priekšlikuma LPRA Koordinācijas padome ar vienkāršu balsu vairākumu uzņem attiecīgo teritoriālo struktūrvienību biedrībā LPRA. Biedrības LPRA teritoriālās struktūrvienības saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu ir tiesīgas reģistrēties arī Biedrību un nodibinājumu reģistrā, iegūstot patstāvīgas biedrības statusu, paliekot par LPRA teritoriālo struktūrvienību.

 

2. LPRA darbības pamatnostādnes, mērķi un uzdevumi.

 

2.1.    Biedrība savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus:

·         ar teritoriālo struktūrvienību starpniecību apzina un uzskaita politiski represētos Latvijas iedzīvotājus;

·         apkopo represēto likteņus, apzina ieslodzījuma, nometinājuma un apbedījumu vietas;

·         noskaidro represiju cēloņus, veidus un to sekas cilvēku un tautas likteņgaitās;

·         veicina faktoloģiski dokumentētu un literāru atmiņu vākšanu,  saglabāšanu un publicēšanu;

·         nodrošina represiju upuru piemiņas saglabāšanu;

·         organizē juridisku, sociālu un cita veida palīdzību politiski represētajiem;

·          iestājas par komunistiskās ideoloģijas un režīma nosodīšanu, starptautiskā tribunāla izveidi komunistiskā režīma realizētāju tiesāšanai;

·         pieprasa Latvijas Republikas valdībai nodrošināt represiju rezultātā zaudētā īpašuma atgūšanu vai kompensēšanu, ieslodzījumā un nometinājumā pavadītā laika patiesās darba vērtības atlīdzināšanu.

 

2.2.    Savu mērķu sasniegšanai LPRA sadarbojas ar valsts iestādēm, sabiedriskajām, politiskajām un reliģiskajām organizācijām un privātpersonām, kā Latvijas Republikas teritorijā, tā arī aiz tās robežām, ja to darbības mērķi un metodes nav pretrunā ar biedrības Programmu.

 

3.   Latvijas Politiski represēto apvienības biedri, to tiesības un    pienākumi.

 

3.1.      Par LPRA biedru var kļūt jebkurš Latvijas pilsonis, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu (izņemot bijušos kompartijas funkcionārus un visu līmeņu VDK darbiniekus), kurš atzīst biedrības Statūtus, Programmu un brīvprātīgi izlēmis darboties kādā no biedrības teritoriālajām struktūrvienībām.

 

3.2        Biedrus uzņem attiecīgā teritoriālā struktūrvienība pēc individuāla iesnieguma, aizpildot uzskaites karti. Savas tiesības un pienākumus biedri realizē darbojoties LPRA teritoriālajās nodaļās vai biedrības pārvaldes institūcijās. LPRA biedrs vienlaicīgi var tikt reģistrēts par biedru tikai vienā teritoriālajā struktūrvienībā.

 

3. 3.   LPRA biedram ir tiesības un pienākumi:

·         izvirzīt un tikt izvirzītam biedrības vēlētos amatos (izņemot bijušajiem komunistiskās partijas biedriem un VDK aģentiem);

·         apspriest LPRA vadošo institūciju darbību, izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus;

·         organizēt un piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos;

·         apstrīdēt Koordinācijas padomē jebkuras teritoriālās struktūrvienības  lēmumu par biedra uzņemšanu vai izslēgšanu. Koordinācijas padomes lēmumu var apstrīdēt biedrības Konferencē;

·         izmantot LPRA literatūru, informācijas bāzi, saņemt juridiskos un sociālos pakalpojumus;

·         iesniegt savā vārdā pieprasījumus, ierosinājumus vai citus rakstus valsts institūcijās un masu informācijas līdzekļos;

·         realizēt savas pilsoņa tiesības un politiskās intereses Latvijas Republikā reģistrētajās politiskajās organizācijās ( partijās );

·         ievērot Latvijas Republikas likumus un citus normatīvos aktus;

·         ievērot LPRA un savas teritoriālās struktūrvienības Statūtus (nolikumu), aktīvi darboties LPRA Programmas realizēšanā;

·         maksāt biedra naudu, attiecīgās teritoriālās struktūrvienības noteiktajā apmērā;

·         atbalstīt LPRA biedrus un citus politiski represētos, sniedzot tiem jebkādu iespējamo palīdzību;

·         pildīt LPRA pārvaldes institūciju un savas struktūrvienības lēmumus;

·         propagandēt LPRA mērķus un iespēju robežās iesaistīt biedrībā jaunus biedrus.

 

3. 4.   LPRA biedra darbības pārtraukšana:

·         LPRA biedrs drīkst izstāties no biedrības pēc paša vēlēšanās, paziņojot par to savai teritoriālajai struktūrvienībai;

·         biedru var izslēgt no teritoriālās struktūrvienības, ja viņa rīcība ir pretrunā ar LPRA Statūtiem, Programmu, vai par biedrības diskreditēšanu;

  

4.   Organizatoriskā struktūra un pārvaldes institūcijas.

 

4.1.      LPRA augstākā lēmējinstitūcija ar biedru sapulces tiesībām ir biedru ievēlēta pārstāvju sapulce, jeb Konference, kura sanāk ne retāk kā vienu reizi gadā. Ārkārtas Konferenci sasauc ar Koordinācijas padomes vai Valdes lēmumu vai, ja to pieprasa 51% teritoriālo struktūrvienību, vai ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru, vai LPRA priekšsēdētājs, vai revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

LPRA Konference:

·         pieņem vai maina LPRA Statūtus ar ne mazāk kā 2/3 balsu no Konferencē klātesošo delegātu  skaita,

·         pieņem un maina LPRA Programmu ar vienkāršu balsu vairākumu;

              pieņem aicinājumus, paziņojumus un rezolūcijas;

·         apstiprina LPRA emblēmu un karogu;

·         pieņem jebkuru lēmumu par LPRA darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem un šiem Statūtiem.

·         noklausās, izvērtē un apstiprina Valdes un Revīzijas komisijas darbības pārskatus;

 

4.2.      Konference ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 50%+1 no izvirzīto pārstāvju kopskaita. LPRA priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks,  Valdes locekļi un Revīzijas komisijas locekļi piedalās Konferencē ar tādām pašām tiesībām, kā no teritoriālajām struktūrvienībām izvirzītie pārstāvji.

 

4.3.      Vispārīgus jautājumus Konference lemj ar vienkāršu balsu vairākumu no klātesošo locekļu skaita. Konferencē pieņemtie organizatoriskie lēmumi ir obligāti pildāmi visām biedrības teritoriālajām struktūrvienībām un vēlētajām personām.

 

4.4.      Konference noklausās LPRA priekšsēdētāja un Revīzijas komisijas atskaites ziņojumus, informē Konferences dalībniekus par aktualitātēm un problēmām. Konferences delegāti izsaka teritoriālo struktūrvienību priekšlikumus, prasības, un vēlējumus LPRA institūcijām. Reizi divos gados, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, bet ne mazāk kā 50% plus viena balss no klātesošo delegātu skaita ievēlē LPRA priekšsēdētāju.  Atklāti, ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Revīzijas komisijas sastāvu un teritoriālo struktūrvienību izvirzītos kandidātus Koordinācijas padomei.

 

4.5.       Konferenču starplaikā LPRA augstākā vadības institūcija ir Koordinācijas padome – teritoriālo struktūrvienību pilnvaroto personu pārstāvniecība, ko sasauc Valde ne retāk kā četras reizes gadā. Ārkārtas Koordinācijas padomes sēdi sasauc ar Valdes lēmumu, vai, ja to pieprasa 51% teritoriālo struktūrvienību, vai ne mazāk kā viena desmitā daļa biedrības biedru, vai LPRA priekšsēdētājs, vai Revīzijas komisijas priekšsēdētājs.

 

4.6.      Koordinācijas padomes organizatorisko darbu veic Valde, nosakot tās sasaukšanas laiku un  vietu. Darba kārtības projektu Valde izziņo ne vēlāk kā 10 dienas pirms sēdes un par to paziņo visām teritoriālajām struktūrvienībām.

 

4.7.      Koordinācijas padome:

·         pēc LPRA priekšsēdētāja ieteikuma ievēlē LPRA priekšsēdētāja vietnieku, Valdi un sekretāru;

·         uzņem biedrībā jaunas teritoriālās struktūrvienības;

·         pieņem aicinājumus, paziņojumus un rezolūcijas;

·         pieņem jebkuru lēmumu par LPRA darbību, kas nav pretrunā ar LR likumiem un šiem Statūtiem.

 

 4.8     Latvijas Politiski represēto apvienības izpildinstitūcija ir Valde. Valdes sastāvā ietilpst LPRA priekšsēdētājs  un desmit locekļi. LPRA priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi. Priekšsēdētāja vietniekam un valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību visiem kopā.

 

         Valde:

·         organizē LPRA Konferences un Koordinācijas padomes lēmumu izpildi;

·         izstrādā LPRA darbības plānus, budžeta projektus, organizē to izpildi un sagatavo pārskatus par paveikto darbu;

·         slēdz līgumus, pārvalda LPRA īpašumus un kustamo mantu;

·         nodibina komisijas pastāvīgu vai īstermiņa uzdevumu veikšanai un vada to darbu;

·         pieņem un atbrīvo no darba algotos darbiniekus un nosaka tiem algas esošā gada budžeta ietvaros;

·         izvēlas LPRA pārstāvjus un izveido delegācijas dažādiem organizatoriskiem un starptautiskiem pasākumiem;

·         LPRA priekšsēdētāja nomaiņas vai atkāpšanās gadījumā Valde atkāpjas pilnā sastāvā;

 

4.9.      Valdes sēdes ir atklātas un lemttiesīgas, ja tajās piedalās 50% plus viens no ievēlētajiem valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

 

4.10.   LPRA Revīzijas komisija, kā uz diviem gadiem ievēlēta biedrības saimnieciskās

un finansiālās darbības revīzijas institūcija, pieņem lēmumu ar vienkāršu balsu   vairākumu:

·         ievēlē no sava sastāva Revīzijas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ;

·         regulāri pārbauda biedrības finanšu dokumentāciju un finansiāli saimnieciskās darbības atbilstību Statūtiem un Latvijas likumiem;

·         sagatavo un iesniedz Koordinācijas padomei, Valdei un LPRA Konferencei ziņojumus par budžeta izpildi, finansiālo un saimniecisko darbību un Statūtu ievērošanu;

 

4.11.   LPRA Revīzijas komisijas locekļi nevar vienlaikus pildīt citus vēlētus vai

         algotus amatus biedrības vadības institūcijās.

  

5.      LPRA finansiālā un saimnieciskā darbība.

 

5.1.      Latvijas Politiski represēto apvienība kā juridiska persona saskaņā ar šiem Statūtiem likumā noteiktā kārtībā īsteno finansiālus darījumus un norēķinus un ir tiesīga veikt bezpeļņas saimniecisko darbību sava īpašuma uzturēšanai un izmantošanai biedrības mērķu sasniegšanai.

 

5.2.      LPRA ir savi norēķinu konti bankās, tās finansiālo darbību vada LPRA priekšsēdētājs vai viņa vietnieks un realizē algots grāmatvedis.

 

5.3.      Biedrības mantu un finanses veido biedru naudas iemaksas 15% apmērā no katras teritoriālās struktūrvienības biedru gada iemaksām, atsevišķu fizisku vai juridisku personu ziedojumi un dāvinājumi, likumā atļauti cita veida ieņēmumi, kā arī valsts budžeta dotācijas valsts deleģēto funkciju nodrošināšanai.

 

5.4.      LPRA finanšu dokumentus paraksta LPRA priekšsēdētājs un grāmatvedis.

 

5.5.      Rīkoties ar LPRA mantu, finanšu līdzekļiem, veikt saimnieciskus darījumus vai saņemt un sadalīt dāvinājumus drīkst arī saskaņā ar LPRA Valdes lēmumu tās pilnvarota persona.

 

5.6.      LPRA veic publisku darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem likumiem, brīvi izplata informāciju par saviem mērķiem, izveido savus preses izdevumus, organizē mītiņus, demonstrācijas un sapulces publiskās vietās.

 

6. Biedrības darbības izbeigšana.

 

6.1.  LPRA izbeidz savu darbību ar Konferences lēmumu, ja par to nobalso divas trešdaļas

        no klātesošo  pārstāvju skaita. Koordinācijas padome izlemj biedrības mantas un

        finanšu līdzekļu sadali, kā arī turpmāko nosaukuma un atribūtikas izmantošanu

        Latvijas likumos noteiktajā kārtībā.

 

6.2.   LPRA darbības izbeigšana ar tiesas nolēmumu notiek Biedrību un nodibinājumu

         likumā noteiktajā kārtībā.

  

                   Statūtu grozījumi apstiprināti ar LPRA  konferences lēmumu   

                   2018. gada 10. februārī,  Rīgā.

 

 

                                      LPRA priekšsēdētājs Ivars Kaļķis