7. sadaļa: Novadu, pagastu vēsture

Šodien domājam par vēsturisko atmiņu un līdzās tai par vēstures falsifikāciju, par vēstures gaitā pieredzēto brīvības un valstiskuma zaudējumu, par neatkarības atgūšanu. Cilvēku atmiņā, ja dzīvē tik daudz pieredzēts, paliek lielie notikumi, mazie tiek aizmirsti un par tiem vairs nepajautā. Pagātnes notikumi nosaka mūsu šodienu, bet šodienas pasaules uztvere maina skatījumu uz pagātni. Atsegt  un atklāt no jauna senāku un nesenāku vēsturi - gan pētnieku distancētajā skatījumā, gan aculiecinieku pieredzes tiešumā. 

 Alūksne 1989 - 2014
"Sarma" 25

   2014.Gulbene, -175 lpp.
   Vītola izdevniecība
   ISBN 9789-8948-358-3-9

   Grāmatā izmantoti laikrakstu "Malienas Ziņas" un "Alūksnes Ziņas" materiāli, fotogrāfijas no represēto kluba "Sarma", Ivara Hamaņa un Viestura Reķa foto arhīva.   


Ruta Andersone

Laiki un cilvēku likteņi              

   Tomes pagasts
    [Izd, "Kaktiņu" māju dzimtas muzejs],
    Lielvārde, 212, 235 lpp., apgāds Lielvārde

   Grāmata ir kā turpinājums un papildinājums 1997.gadā izdotajai grāmatai "Tomes novada vēsture". Šajā grāmatā detalizētāki izstrādāti apraksti par tomiešu dzimtām, par Tomes cilvēkiem un to likteņiem. Aptuveni trešdaļa grāmatas lappušu stāsta par represijām Tomes pagastā, represēto cilvēku likteņiem.

Iveta Apsīte

Labrīt Staicele!

 Atsevišķas nodaļas veltītas komunistiskā terora laikam 

    [red. Iveta Apsīte], Rīga, 1997. - 144 lpp.              Izdevniecība Jāņa sēta
    ISBN 9984-07-073-5

   Dažādu autoru apkopoti raksti par Staiceles vēsturi, cilvēkiem un to likteņiem. Grāmatas sākumā četras lappuses veltītas Lāčplēša Ordeņa kavalieriem no Staiceles puses. Piecas lappuses par represijām Staiceles pusē.


Edvīns Bārda

Atmiņas par "Rumbiņu" Bārdām

 

   2005, - 349 [1] lpp.: fotogrāfijas,.
   Izd. Bruno Plūme Limbažos,
   ISBN 9984-19-800-6
   2.10.44. "Esam iekļuvuši labā "robā". Saņemam zemūdeņu apkalpes uzturu, un uzlabota apgāde uzlabo karavīru garu. Šitā esam ar mieru karot līdz kara beigām. Šorīt mūsu grupā ir maza apspriede. Uzmanīgi paceļu domu, ka par mūsu zemi varbūt kauties vajadzētu. Kas gan cits glābs mūsu sievas un bērnus? Pat Miķelsons ir līdzīgās domās, tik apšauba mūsu varēšanu." 

Arturs Antonijs 

Ar arklu un zobenu sentēvu kalnainajos līdumos 

   Atcerei un atmodai

   [lit. red. Inga Kļavsone],
   2006. Skrīveri [b.i.], - 361 lpp.: il.,
   ISBN 9984-390-28-4
   "Dienvidkurzemes Embūtes pauguraines, Priekules novada patriotu atmiņas un zemkopju likteņgaitas vēstures laikmetu lokos."

Cesvaines grāmata

   [Sakārt. Ilga Holste; red. Dace
   Zvirgzdiņa; fotogr. Jānis Šusters u.c.],
   2001. [Cesvaine], - 292, [4] lpp.,[16]lp.iel.: il.,
   ģim., tab. – Biblogr: 29.lpp.,
   Izglītības un kultūras centrs “Cesvaine”.

   “Zinātkāro lasītāj! Mēs cesvainieši, gan īstenie – tālo gadu un notikumu aculiecinieki un to līdzjutēji, gan pašreizējie – tie, kas mācāmies Cesvaini kopt – tajā savdabīgi jaukajā Vidzemes novadā, katrs kaut ko sirdij mīļu un prātam gudru esam atraduši. Bet meklējumi turpinās. Mainās paaudzes un katrs atstāj savas pēdas.”

Baškīrijas siguldiešu stāsti

  Tradīciju burtnīca 

   Sag. Ieva Vītola, Signe Pucēna;
   2010. - 64 lpp.,
   ISBN 978-9934-8031-3-0
   Vairākas latviešu zemnieku kolonijas veidoja Urālu piekalnes melnzemē - Baškīrijā. Tautiešu likteņgaitas pusotra gadsimta garumā saistās gan ar saimniecības veidošanu un sakopšanu, gan ar smagiem pārdzīvojumiem revolūcijas un pilsoņu kara gados. Arī ar pārestībām kolhozu dibināšanas laikā, kad atņēma visu iekopto. Traģēdija skāra arī Baškīrijas koloniju latviešu ģimenes (1937. - 1938.), represēti un nošauti simtiem nevainīgu cilvēku.  

Gārsene un gārsenieši  

  

   [Sastādīja: Ausma Bērziņa, Alberts Kreņevskis
   Edīte Pulere], Jēkabpils.
   2016. - 308 lpp., [1] ats. saloc. lp. karte,
   ISBN 9789-9348-219-5-0
   ."Gārsene - mazs Sēlijas pagasts Dienvidsusējas augštecē pie pašas Lietuvas robežas. Gārsieši - strādīgi, stipri un gaiši cilvēki. Par tādiem viņus veidoja senču atstātā dzīvesziņa, jaukā Sēlijas daba un saticīgās attiecības ar baroniem Budbergiem. Grāmatā izmantoti rakstītie bijušo gārseniešu materiāli, kā arī bezgala daudzu cilvēku atmiņu stāstījumi un fotogrāfijas. Tajā apkopotā informācija ietver laika posmu līdz novadu reformai 2009.gadā. 

Māra Grāvele  

Vēstījums tagadnei   

    [Mātīšu skolas 200 gadu jubilejai],
   2014, -393, [128 - foto] lpp.
   ISBN 978-9934-14-203-1

   Dokumenti vēsta par pagasta muižām, skolām, biedrībām, baznīcu. Galvenais uzsvars likts uz pagasta māju likteņiem. 13 Marīšu pagasta represētie dalījās savās atmiņās par izsūtījuma gadiem. Darbu papildina 128 lpp ievietotas fotogrāfijas, Matīšu pagasta sabiedriskā dzīve un ievērojami ļaudis.

Laimdota Junkera

Dzīve pie Ventas Piltenes pagastā un kaimiņos 

   [Sat. red. māksl. Laimdota Junkera],
   2015. - 454 lpp., 1.daļa
   ISBN 978-9984-873-90-9

   Stāsti par pagasta pagātni, ļaudīm, mājām un to likteņiem.

Gunars Janovskis 

Pilsēta pie upes

   Romāns

   [Red. Lienīte Medne, Viesturs Vecvagars;
   māksliniece Sarma Karsiere],
   Rīga, apgāds „Artava”, 1992. - 176 lpp.,
   UDK 84L(3) Ja 596

   “Grāmatā autors stāsta par kādas pilsētiņas daiļkrāsotāja piedzīvojumiem īsi pirms kara, seko pirmā padomju okupācija, vācu okupācijas laiks ar tam raksturīgajām zvērībām un krievu atgriešanos. Viss stāsts ir caur šī daiļkrāsotāja skatījumu un pārdzīvojumiem.”

Aivars B. Ikšelis 

Valkas diližans

   Valkas leģendas: piezīmes uz vēstures 
   hronikas malām
   [Red. Dzintra Dāvidsone; māksl. Gints Veilands],     2013. - 928 lpp., pers.rād.: 907.- 908. lpp.,
   il., kartes, ģim., faks. - Bibliogr.: 910.lpp.,
   ISBN 9789-9844-975-8-7
   “A.B. Ikšelis ir savācis tik daudz vēstures liecību, ka lasītājs var iztēloties valcēniešu dzīvi visā tās daudzpusībā daudzu gadsimtu ritumā – no senajiem pilskalniem līdz ziedošai apriņķa pilsētai Valkai pirms Pirmā pasaules kara, līdz laikam, kad Varžupītes igauņu krastā palika gandrīz vai visa senā pilsēta – bet otrā – latviešu krastā smilšaina nomale, līdz mūsdienu Valkai. Valcēniešu dzīve, darbi un nedarbi, ķildas, intrigas, izpriecas, pirkšana un pārdošana, nabadzība un bagātības izrādīšana – tā visa gan dzīvē, gan grāmatā ir gana daudz.”

Māra Grāvele 

Valmieras pagasta likteņstāsti

   Valmieras pagasta vēsture

   [Teksta aut. un foto: Māra Grāvele],
   Valmiera, 2010. – 456 lpp.: il., ģim.,
   faks., kartes. – Bibliogr.: 4.-6.lpp.
   ISBN 9789- 9844-906-6-3
   “M. Grāveles grāmata par Valmieras pagastu ļaus atrast tā bijušajiem un esošajiem iedzīvotājiem, kādas rindas par dzimtām un savu senču gaitām, ļaus iepazīt viņu likteņus. Autore stāsta par pagasta māju saimniekiem, atspoguļojot padomju varas nepamatoti izsūtīto un apcietināto cilvēku likteņstāstus.”

Zigurds Kalmanis 

Vējš pāri Lībagiem 

   [sast. Zigurds Kalmanis;
   māksl.nof. Anda Arbidāne],

   A. Pelēča lasītava,  
   Talsi, 2009. – 489, [2] lpp, [160] lp. iel.,
   krās.:  il., kartes., faks.,
   ISBN 978-9984-9992-41


Gunārs Krasovskis 

Tas mans mūžs!

   [Māksl. Inga Apsīte], 2011. - 65 [1] lpp.,
   Izd. Drukātava,
   ISBN 978-9984-853-52-9
   “Jūlijs Auškāps centās palīdzēt Latvijas zemniecībai. Viņa kredo, ka latviešiem jāsaglabā gan arkla gars, gan arkla konstrukcija. Ja pazaudēsim arkla konstrukciju, tad mēs kritīsim atpakaļ pirmatnējā mežonībā. Tā jau tas arī notiek, jo visi dodas prom uz ārzemēm, par Latvijas arklu aizmirstot...”

Elmārs Pelkauss 

Ozolzeme Laubere 

   Pagasta pagātnes ainas
   [Red. Iveta Ruskule; māksl. Inese Ciprusa;
   fotogrāfi: Aivars Slišāns, Elmārs Bulavs],
   Lauberes bibliotēka, - 95 lpp.,
   ISBN 9984-679-89-6

   “Uz vēsturiskiem dokumentiem (sākot ar13.gs.) balstīta Lauberes pagasta vēsturisks pētījums. Stāstījums ir par pagasta dzimtām, cilvēkiem un to likteņiem padomju un vācu okupācijas laikos.”

Silva Linarte

Latgalē dzimušu mākslinieku dzīvesstāsti

   [Sag. Zane Melāne; red. Veronika Ruža],
   2018. - 68 lpp izd. "Divruna"
   ISBN 978-9934-535-71-0
   "Silva stāstīja skaļi, pārliecināti un raiti. Atmiņu fragmenti kārtojās cits pēc cita, secīgi, niansēti un emocionāli atklājot dzīves gājumu gandrīz astoņdesmit gadu garumā. Silvai patiesi bija ko teikt, un viņa stāstīja ar pārliecību, ka ir jārunā. Interviju laikā bieži skanēja Slvas skanīgie un sirsnīgie smiekli, arī stāstot par sarežģītiem un, no mūsdienu skatu punkta raugoties, traģiskiem dzīves notikumiem un likteņa pavērsieniem"

Valters Pauga  

Aizrestotie ešeloni  

   1940 - 1956
   [Red. Valters Pauga; sar. Jānis Arājs],
   Rīga, 2008. - 96 lpp., [24] lpp iel: il., portr.,
   ISBN 9783-931-9-3

   Ziņas par komunistiskā terora upuriem, Cēsu apriņķa Drustu draudzē. 

Latvijas laika zīmes     

Pļaviņās, Degolē

   Sast. Arnis Šablovskis, fotogrāfs Agris       Jansons, Tukums, Tumes pagasts.
 2011. - 352 lpp: il.,ģim., faks., tab,
 ISBN 9789-9844-936-95

Šī ir grāmata par Degoles un Pļaviņu pagastu  pagātni un tagadni. Šis ir pirmais pieskāriens šo pagastu, māju, cilvēku likteņiem no vissenākajiem laikiem. Senas un jaunas bildes stāstos un attēlos, cilvēki un notikumi. Daudz lielisku un radošu cilvēku ir arī šodien Degolē, ko arī parāda šī grāmata. 

Pietura Latvijas laika Tumē, Vecmokās     

 
[Red. Arnis Šablovskis, diz. Ints       Vikmanis], 2006.- 336 lpp: il.,ģim.,faks,
 ISBN 9984-199-69-X
   "Tumē un Vecmokās ikkatrai mājai, dzimtai ir savs, neatkārtojamais stāsts. Krājumā apkopotais pagātnes pieskāriens laus saprast dziļālk kas Tumē un Vecmokās notika un notiek. Vidē, kurā mēs darbojamies, kustamies un esam - kādi taču ir darbojušies un sapņojuši vēl ilgi pirms mums. Paldies cilvēkiem Vecmokās un Tumē, kas dalījās ar savā dzīvē pieredzēto un dāvāja senās foto liecības.   

Hugo Reinsons  

Laika Upe   

   [Red.Guntis Feldmanis, kor. Einārs 
   Jirgensons], apg. "Vērtums", - 339 lpp.
   ISBN 978-9984-9202-7-6

   "Hugo Reinsona dzīves plūdums tišām atgādina upi - viņa atmiņas ļauj izsekot pārmaiņām, kas skārušas ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet visu mūsu tautu, no bēgļu gaitām Pirmā pasaules kara laikā, caur Latvijas brīvības gadiem un Otrajam pasaules karam līdz pārmaiņām cilvēku attiecībās pēc brīvības atgūšanas pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados.",  

Laimdota Sēle

Zlēkas, laiki un likteņi

   Pagasta vēsture. Arī daudz materiālu par represijām

   [Vāka dizains: Ansis Sēlis Sviriņš
   foto: Maira Asare, Pārsla Bože, Juris 
   Laimdota Sēle, Armands Vijups, Kristīne
   Ulberga], Talsi, izd. "Zlēku attīstības fonds"
   iespiests "Talsu tipogrāfijā", - 709 lpp.,
   ISBN 978-9934-14-611-4

Spēles ar mērniekiem un laikiem

Vēstures un tagadnes stāstu 2.daļa

   Tumes pagasta padome, 

   [Red. Arnis Šablovskis, lit.red.Liene
   Akmens], - 2009. - 319 [1] lpp., il., ģim., faks.,
   ISBN 9789-9843-978-2-5
   Krājumu veidojuši Tumes pagasta laudis, raksturojot pašu laika gaitā radītās vērtības. Grāmata iepazīstina ar vēsturnieku atrastajiem arhīvu materiāliem, atmiņām, novērojumiem, atklājumiem un vērtējumiem. Tajā ir apkopota informācija ne tikai par Tumes pagastu. Notikumi, dzimtas, ģimenes, darba vietas ir saistītas ar Tukuma pilsētu un kaimiņu - Irlavas, Jaunsātu, Sēmes, Degoles, Pūres, Smārdes un citiem pagastiem.

Vilis Stukuls

Krustpilieša stāstījums

 

   [Red. un kor. Lūcija Ķuzāne], Madona,
   1992. - 295 lpp. vāku zīm. Anda Svarāne.
   Autors stāsta par Krustpils novada vēsturi no senlaikiem līdz 90 gadiem. Autors ieskatās arī sava tēva un mātes dzimtu vēsturē. Strādājis un guvis atzīstamus panākumus zirgkopībā. Bija sabiedriski aktīvs, bija pazīstams ar latviešu inteliģentiem Jāni Jaunsudrabiņu u.c. Vācu laikā iesaukts leģionā, taču turpina darbu ar zirgiem. Bet tāpat kā pārējos leģionārus viņu nosūta uz Komsomoļsku pie Amūras. Atbrīvots 1946.gada novembrī, arestēts 1950.gadā, notiesāts - ieslodzījumā Taišetas nometnē. Pēc atgriešanās Latvijā atkal strādā pie zirgiem. Sagaida Atmodu.

Valdis Rūja 

Ar Rūjienas ceļamaizi Rīgā 

Atmiņtēlojumi nopietni un ar smaidu

   2008. - 100 lpp., "Talsu tipogrāfija",
   ISBN 978-9934-19-458 -

   "30.gadskārtā, apsveikumā ievīti manu pirmo grāmatu nosaukumi "Lāstekas krīt", "Viršu vainags", "Dimantlāpsta", "No viršu vainagiem pie lauru vainagiem", no krītošām lāstekām līdz brīnišķīgam pavasarim, no dimantlāpstas līdz dzīves un meiteņu apslēptiem rubīniem, tāds ir Tavs Golgātas ceļš, Valdi!" 
                                      O.Vācietis 1958

Zigrīda Vidners 

Es uzaugu Latvijā  

   [Red. Gundega Saulīte; māksl.Daiga Brinkmane],
   Rīga, 2014. - 382 lpp.,izd. Vesta LK,
   ISBN 978-9934-511-13-4

   Šī grāmata tapusi domājot par latviešu jaunākām paaudzēm, lai tām būtu kāds ieskats par dzīvi kādreiz brīvajā Latvijā un arī kara laikā pirms lielās aizbraukšanas. Tā domāta arī to cilvēku piemiņai, kas dzīvoja toreiz un bija manas dzīves daļa.

Inta Vilka  

Caur sirdi plūstošā dzīve 

   [Red.Marta Jance, - Rīga, "Vesta LK",
   2013. - 608 lpp., il., ģim., faks,
   ISBN 9789-9345-110-3-5

   "Grāmatā dara zināmu savas, Lazdiņu dzimtas, likteņstāstu plašam lasītāju lokam ar mērķi, lai skarbā vēsture nekad vairs neatkārtotos, lai nebūtu pieļautas tās liktenīgās kļūdas, kuru rezultātā mūsu Tēvzeme vairākkārt tika sista krustā un tauta izmētāta pa visu plašo pasauli, pakļaujot to ciešanām, mokām un nolemjot lēnai iznīcībai."

Dzintars Vītols   

Ceļš uz barikādēm  

   [Diz, Edmunds Kazibrodskis; foto Anatolijs 
   Kindzulis], Burtnieki, 2001. - 222 [2] lpp.,il.,

   Dz. Vītols ļauj uz visu vēstures plūdumu paraudzīties caur savām likteņgaitām. Tajās viss ir pārdzīvots un patiess lidz pēdējam sīkumam. Dzintara Vītola ceļš sākās ar okupāciju 1940.gadā, gāja caur 1941.gada 14.jūniju, tēva noslepkavošanu Sevurallagā, māsu bojā eju Sibīrijā. Caur otrreizējo izsūtīšanu 1951.gadā. 
   "Svarīgi bija tikai viens - vai tu, ...- visu to zinot, esi gatavs neapbruņots, tikai ar savu dzīvību, dzīvību, kas ir trausla un viegli atņemama, ar savām asinīm aizstāvēt Latviju, kas nostājusies uz neatkarības atjaunošanas ceļa."

Simts stāstu par Lubānu

   [Sast. Aija Andersone, Ilze Kraukle u.c.],
   Rīga, 2018. - 503 lpp., 
   ISBN 978-9934-20-268-1
   "Šī grāmata tapusi lielā lubāniešu mīlestībā uz savu novadu, tā dabu un ļaudīm. Grāmatā īsu apcerējumu veido dots atskats Lubānas novada vēsturē, skatīti dažādi senie atgadījumi. Nav apieti arī traģiskie notikumi, stāastīts par nacionālo pretošanās kustību, represijām pret lubāniešiiem. Plašs materiāls par Lubānas ļaudīm, t.sk. arī Jāni Zāberu, Broņislavu Mārtuževu un daudziem novada ļaudīm, kas palikuši mīļā lubāniešu atmiņā."

Jānis Būmanis 

Pa atmiņu takām 

   [Rīga, 2017. - 146 lpp.,
   izd. "Sava grāmata",
   "No daudz kā var atteikties, bet ne no savas vēstures un aizgājušo paaudžu piemiņas."
                                                 Kārlis Ulmanis
   "Ar šādu moto autors īsumā pārskata Rudzātu pagasta vēsturi un tās ļaužu likteņgaitas caur dažādu vietējo dzimtu prizmu. Aplūkotas vairākas dzimtas, ievietoti šo dzimtu ciltskoki. Pamatā tā ie Elstu dzimta. Komunistu un nacistu represijas pagastā aplūkotas sākot jau ar 1919.gadu."

Stalbes pagasts gadsimtu gaitā 

   [Sast. un red. Guna Rukšāne, māksl. Anda 
   Nordena], izmantoti foto no pers. arhīviem,
   2011. - 312 lpp., il., foto., kartes,
   ISBN 978-9984-49-261-2
   Stalbes pagasta izveidošanās, kurš tagad ir Pārgaujas novada sastāvdaļa, gadsimtu gaitā notika pakāpeniski. Tas sākās jau 19 gadsimā. Un tā soli pa solim grāmatā ievietoti vēsturiskie materiāli par pagasta pārvaldi un zemnieku likumiem, par izglītību un ievērojamiem cilvēkiem, par sabiedrisko dzīvi un saimniecisko darbību, par 1941 un 1949.gada izsūtīšanu, par pagasta kultūrvēsturisko mantojumu un tā saglabāšanu. Tomēr kā liecina pašreizējie notikumi, stabilitāte ir pārejoša parādība, toties pārmaiņas ir mūžīgas.

Pagastu vēsture